Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ